ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาออนไลน์

หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่องานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภายใน 10 วัน นับจากวันที่สมัคร โดยมีเอกสารดังนี้
1. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ
2. หลักฐานทางการศึกษา ปพ.1 หรือ รบ.1ใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

คู่มือแนะนำการใช้งาน

...
...